- VÍTÁME VÁS -


zjistit více

- O nás -


Vítáme Vás na našich webových stránkách.

Zabýváme se všemi geologickými, hydrogeologickými a pedologickými pracemi, které potřebujete pro výstavbu Vašeho domu snů, studny, průmyslové haly, dopravní stavby či jakoukoliv jinou stavební činnost. Můžete od nás očekávat spolehlivost, flexibilitu, nejvyšší kvalitu a přímé a vstřícné jednání. Naším hlavním cílem je především spokojenost zákazníků a zároveň i jejich co největší pohodlí při plnění si svého stavebního snu. Nabídku našich služeb naleznete níže. Spolehnout se můžete na osobní přístup ke každému projektu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi, bude nám ctí se podílet na Vašem projektu!

- nabízíme -

Nabízíme Vám jen ty nejkvalitnější služby v oboru geologie, pedologie a hydrogeologie a poradenskou odbornou činnost v těchto oborech.

Můžeme Vám nabídnout širokou škálu geologických a hydrogeologických činností.

..............................Hydrogeologie.geologický průzkum moravský krumlov.geolog krumlov………Pedologie

........................................Hydrogeologické posudky...........vsakování dešťových vod do horninového prostředí..Komplexní pedologické průzkumy

..............................Vsakovací zkoušky........geolog Znojmo....hydrogeologický průzkum moravský krumlov.Výpočty odvodů ze zemědělského půdního fondu

..............................Čerpací zkoušky...tlecí doba hřbitova…posudek na hřbitov................................Určení bilance skrývky ornice

...................................Stoupací zkoušky


........................................
Projektové dokumentace....................................................................Studny

........................................Projektové dokumentace pro studny..vrtané studny znojmo..studny znojmo…......Kompletní realizace vodního zdroje (vrtaná/kopaná studna)

...................................Projektové dokumentace pro ČOV.......projekt na studnu Znojmo................. Hydrogeologická vyjádření

...................................Hydrogeologický posudek Znojmo Geologický průzkum Znojmo ..............Báňské projekty

- reference -


Za dobu našeho působení jsme měli možnost spolupracovat na mnoha projektech nejenom s firmami, obcemi, ale i soukromými subjekty.

Velmi rádi přijedeme i k VÁM.

pedologický průzkum pro výstavbu vinařského centra

V katastrálním území Suchohrdly u Znojma byl zpracován rozsáhlý posudek pedologie včetně výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a bilance skrývky ornice, dále byly zjištěny údaje o protierozních opatřeních, odvodnění a závlahách.

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ODNĚTÍ PŮDY PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU

Pro rodinný dům v Horních Dunajovicích byly zpracovány veškeré podklady určeny pro odbor životního prostředí, které zahrnovaly posudek pedologie, výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF a bilanci skrývky ornice, dále byly zjištěny údaje o protierozních opatřeních, odvodnění a závlahách.

hydrogeologické vyjádření včetně projektových dokumentací pro studnu

Za dobu našeho působení jsme měli možnost zpracovat již několik hydrogeologických posouzení včetně projektových dokumentací pro územní řízení a pro stavební povolení.

HYDROGEOLOGICKÝ posudek PRO ČOV

Pro domácí čističku odpadních vod byly realizovány vsakovací zkoušky. Během hloubení vrtu bylo makroskopicky popisováno vrtné jádro. V rámci vsakovacích zkoušek byl určen koeficient vsaku a navržen rozměr retenčně vsakovacího systému.

ZHODNOCENÍ GEOLOGICKÉ SITUACE PRO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ÚPRAVNY VODY

Na studované lokalitě byl posouzen charakter zemního tělesa pomocí statické penetrace a jádrového vrtu. Ve vrtech v soudržných zeminách byla stanovována neodvodněná smyková pevnost kohezivních zemin pomocí vrtulkové zkoušky. Odebrané vzorky byly podrobeny laboratorním zkouškám.

Geologický průzkum pro rodinný dům

Pro rodinný dům v obci Hostěradice byly realizovány vsakovací zkoušky pro zjištění zasakování vod do horninového prostředí. Během hloubení vrtů byla zjišťovaná neodvodněná smyková pevnost pomocí vrtulkové smykové zkoušky (BS 1377) a ke stanovení ulehlosti a pevnosti zemin byla využita dynamická penetrace.

Hydrogeologický průzkum pro zjištění tlecí doby hřbitova

Pro obec Milíčovice byl zpracován hydrogeologický průzkum pro zjištění tlecí doby hřbitova. V rámci mělkých vrtů byl ověřen průběh vrstev v celém rozsahu lokality a byl odebrán vzorek zeminy pro laboratorní zkoušky. Dále byl vyhodnocen vliv hřbitova na kvalitu podzemních vod.

Vrtaná studna

V obci Přímětice byla realizovaná vrtaná studna do hloubky 30 m. Na průzkumném vrtu byla realizována jednodenní čerpací zkouška, pomocí které byla určena vydatnost zdroje. Pro vrtanou studnu byl zpracován hydrogeologický posudek včetně dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

- kontakt -


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat přes e-mail či přímo na mobilní telefon.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

- poptávka -


Sdělte nám Vaší poptávku a my Vám vystavíme individuální cenovou nabídku.