18.11.2017

HYDROGEOLOGIE

Nabízíme komplexní hydrogeologické průzkumy, zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v nejrůznějších oblastech životního prostředí v souvislosti s podzemní vodou. 

Mezi hlavní oblasti činnosti zařazujeme hydrogeologické posudky pro studny, pro zasakování dešťových a předčištěných odpadních vod z ČOV, určení tlecí doby hřbitova a jiné stavby a zásahy do vodního režimu krajiny.

GEOLOG ZNOJMO GEOLOG BRNO

____________

HYDROGEOLOGICKÉ POSUDKY PRO STUDNY

Ať už se jedná o vrtanou či kopanou studnu je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem hydrogeologický posudek pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Bez tohoto posouzení je stavba vrtané studny černou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných zákonů. Hydrogeologický posudek pro studnu doprovází i projekt studny (viz projektové dokumentace). 

Hydrogeologický posudek je jako základní doklad pro vodohospodářský úřad při rozhodování o „povolení odběru podzemní vody“. Bez tohoto posudku nelze toto povolení získat. HG průzkum Znojmo HG průzkum Brno

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM ZNOJMO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM BRNO

____________

HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH A PŘEDČIŠTĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD

Srážkové vody se s výhodou dají zachytit a využít přímo na pozemku, kde tyto vody vznikají. Srážkové vody se dají využít po jednoduchém mechanickém přečištění pro závlahu nebo jako vody provozní pro splachování WC, úklid, mytí auta nebo praní prádla.

Použití vsakování pro likvidaci srážkových vod je závislé na geologických poměrech a v současné době vyžaduje stavební úřad geologický průzkum pro vsakování. Návrh vsakovacího zařízení a geologický průzkum pro vsakování řeší ČSN 75 9010. Výstupem geologického průzkumu je určení vhodnosti vsakování na pozemku, případně definovaná poloha vsakovacího zařízení na pozemku, koeficient vsaku, který je nutný pro návrh velikosti vsakovacího zařízení a také ideální hloubka vsakovacího objektu.

Dále zpracováváme hydrogeologické posudky pro zásak vyčištěných odpadních vod z čističky odpadních vod (ČOV). Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem.

Tento způsob likvidace předčištěných odpadních vod je v terminologii vodního zákona „vypouštěním odpadních vod do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry na okolní studny. Posudky pro zásak odpadních vod z ČOV doprovázejí zpravidla projekty čistíren odpadních vod (viz projektové dokumentace), které Vám rádi také zpracujeme.

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HŘBITOVA TLECÍ DOBA HŘBITOVA

____________

HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO URČENÍ TLECÍ DOBY HŘBITOVA

V rámci terénních průzkumných a laboratorních prací zpracováváme hydrogeologická posouzení, která určí délku tlecí doby veřejných pohřebišť. Závěrečné zprávy zpracováváme dle zákona 256/2001 Sb. (Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů).

Dle získaných terénních a laboratorních dat je následně určeno, zdali podmínky pro tlení lidských ostatků jsou z hlediska ověřených hydrogeologických poměrů obecně příznivé, méně příznivé, nepříznivé, případně krajně nepříznivé a bude nutné řešit trvalé odvodnění hřbitova.

„Určení konkrétní délky tlecí doby pro veřejné pohřebiště má jeho provozovatel – obec ustanovením § 22 odst. 2 zákona v řádu veřejného pohřebiště na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a vyžádaného stanoviska okresního hygienika. Z ustanovení § 18 odst. 3 zákona pak vyplývá, že tak musí ve skutečnosti učinit každý provozovatel pohřebiště ještě před jeho předložením ke schválení územně příslušnému okresnímu úřadu bez ohledu, zda se jedná o pohřebiště nově zřizované nebo pohřebiště existující i několik desetiletí.“