7.10.2018

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme činnosti za účelem vyřízení stavebních a vodoprávních povolení, kolaudačních rozhodnutí a dalších řízení s úřady.

 • projednání staveb v územním řízení a jeho zajištění
 • projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení
 • vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy stavby
 • zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí

Vaše rozhodnutí využít našich služeb Vám dokáže ušetřit mnoho času, které byste strávili ve frontách na úřadech a cestování mezi jednotlivými institucemi. Kontaktujte nás a využijte tento ušetřený čas efektivně!

____________

STAVEBNÍ POVOLENÍ nebo OHLÁŠENÍ STAVBY

K výstavbě rodinného domu nebo budovy k ní přilehlé je pro realizaci potřeba Stavební povolení nebo Ohlášení stavby.

Ohlášení stavby je možné pouze v případě méně technicky náročného domu. Tuto možnost je možné využít jen v případě splnění všech podmínek, zejména dodržení zastavěné plochy, a to maximálně do 150 m2.

K vydání Stavebního povolení (nejčastější řešení) podléhá souhrn stanovisek, rozhodnutí a vyjádření úřadů a organizací. K Žádosti o stavební povolení, která se předkládá stavebnímu úřadu, je tedy nutné doložit:

 • kompletní projektovou dokumentaci;
 • rozhodnutí o umístění stavby (vydává stavební úřad);
 • závazné stanovisko odboru územního plánování (posuzuje se, zda je záměr v souladu s územním plánem);
 • list vlastnictví pozemku, na kterém má být stavba realizována;
 • v případě plánované výstavby na cizím pozemku souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona;
 • souhlas vlastníků sousedních pozemků a staveb;
 • vyjádření odboru životního prostředí z hlediska odpadů, ovzduší, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny;
 • závazné stanovisko odboru ŽP k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (posuzuje se na základě pedologického posudku);
 • stanovisko z hlediska požární ochrany, na základě doložené zprávy Požární řešení stavby (součástí projektové dokumentace);
 • stanoviska krajské hygienické stanice z hlediska veřejného zdraví;
 • stanovisko odboru dopravy v případě napojení příjezdu domu na účelovou nebo místní komunikaci;
 • stanovisko odboru regionálního rozvoje z hlediska památkové péče;
 • vyjádření o existenci sítí vlastníků technické infrastruktury;
 • v případě stavby v ochranném pásmu některé ze sítí také souhlas s činností;
 • stanovení radonového indexu pozemku;
 • Průkaz energetické náročnosti budovy;
 • plnou moc žadatele pro jeho zástupce.

____________

KOLAUDACE STAVBY nebo ZÁMĚR O UŽÍVÁNÍ STAVBY

V případě Ohlášení stavby je před užíváním nutné o tomto úmyslu informovat příslušný stavební úřad, který provede závěrečnou kontrolní prohlídku a rozhodne o možnosti užívání.

Pokud byla stavba povolena stavebním řízením, je nutné podat Žádost o kolaudační řízení. Před těmito úkony není možné stavbu užívat. V rámci kolaudačního řízení provede příslušný stavební úřad kontrolní prohlídku a vyžaduje doložení následujících dokumentů:

 • geometrického plánu;
 • geodetického zaměření budovy;
 • dokumentace skutečného provedení stavby (v případě změn oproti projektové dokumentaci);
 • vyjádření odboru životního prostředí z hlediska odpadů;
 • zápisů o provedení tlakové zkoušce vodovodního a těsnosti kanalizačního potrubí;
 • revize elektrického zařízení;
 • revize spalinových cest;
 • revize hasícího zařízení;
 • dokladů o vlastnostech použitých materiálů.

 

Každá stavba se posuzuje individuálně na základě technické náročnosti stavby a lokality, ve které se nachází.

Vše zařídíme za Vás!

stavební povolení znojmo