GEOLOG, PEDOLOG, HYDROGEOLOG

O nás

Vítejte na našich webových stránkách!

Zabýváme se všemi geologickými, hydrogeologickými a pedologickými pracemi, které potřebujete pro výstavbu Vašeho domu snů, studny, průmyslové haly, dopravní stavby či jakoukoliv jinou stavební činnost. Můžete od nás očekávat spolehlivost, flexibilitu, nejvyšší kvalitu a přímé a vstřícné jednání. Naším hlavním cílem je především spokojenost zákazníků a zároveň i jejich co největší pohodlí při plnění si svého stavebního snu. Spolehnout se můžete na osobní přístup ke každému projektu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi, bude nám ctí se podílet na Vašem projektu!

Nabízíme

Hydrogeologie

Nabízíme komplexní hydrogeologické průzkumy.

 • Hydrogeologické posudky pro studny
 • Hydrogeologické průzkumy pro zasakování dešťových a předčištěných splaškových vod
 • Hydrogeologické průzkumy pro určení tlecí doby hřbitova

Inženýrská geologie

Zajistíme zpracování geologického průzkumu.

 • Průzkumy pro zakládání staveb
 • Pro liniové stavby
 • Průzkumy pro vodní stavby

Pedologie

Podklady pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

 • Výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu
 • Zhotovení bilance skrývky ornice
 • Vyhodnocení a návrh alternativ

Studny

Zajistíme zpracování geologického průzkumu.

 • Vrtané studny – provádíme vrtané studny do hloubky max 100 m
 • Kopané studny – kopanou studnu realizujeme se studničními betonovými dílci o vnitřním průměru 100 cm
 • Čištění studní – vyčistíme a dezinfikujeme vaši stávající kopanou studnu do hloubky až 25 m
 • Opravy studní – opravíme vaši poškozenou kopanou studnu

Inženýrská činnost

Stavební a vodoprávní povolení, kolaudačních rozhodnutí a další.

 • Projednání staveb v územním řízení a jeho zajištění
 • Projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení
 • Vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy stavby
 • Zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí

Speciální práce

Ostatní geologické práce

 • Čerpací zkoušky – dlouhodobé i krátkodobé
 • Posouzení těžitelnosti zemin
 • Dotační tituly – geologické posudky
 • Geologické dozory

Reference

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
PRO VÝSTAVBU
VINAŘSKÉHO CENTRA

V rámci zakázky byl zpracován rozsáhlý posudek pedologie včetně výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a bilance skrývky ornice, dále byly zjištěny údaje o protierozních opatřeních, odvodnění a závlahách.

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO VÝSTAVBU BYTOVÉHO DOMU

Na studované lokalitě byl zpracovaný rozsáhlý geologický průzkum pro zjištění základových poměrů v místě budoucího bytového domu.

HG VYJÁDŘENÍ VČETNĚ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO STUDNU

Za dobu našeho působení jsme měli možnost zpracovat již několik hydrogeologických posouzení včetně projektových dokumentací pro vrtané či kopané studny.

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK
PRO DOMÁCÍ ČISTIČKU
ODPADNÍCH VOD

Pro domácí čističku odpadních vod byly realizovány vsakovací zkoušky. Během hloubení vrtu bylo makroskopicky popisováno vrtné jádro. V rámci vsakovacích zkoušek byl určen koeficient vsaku a navržen rozměr retenčně vsakovacího systému.

ZHODNOCENÍ GEOLOGICKÉ
SITUACE PRO ROZŠÍŘENÍ
KAPACITY ÚPRAVNY VODY

Na studované lokalitě byl posouzen charakter zemního tělesa pomocí statické penetrace a jádrového vrtu. Odebrané vzorky byly podrobeny laboratorním zkouškám.

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
PRO VÝSTAVBU
RODINNÉHO DOMU

Pro budoucí rodinný dům byly realizovány vsakovací zkoušky pro zjištění zasakování vod do horninového prostředí.

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
PRO ZJIŠTĚNÍ TLECÍ
DOBY HŘBITOVA

V rámci zakázky byl zpracován hydrogeologický průzkum pro zjištění tlecí doby hřbitova. V rámci mělkých vrtů byl ověřen průběh vrstev v celém rozsahu lokality a byl odebrán vzorek zeminy pro laboratorní zkoušky. Dále byl vyhodnocen vliv hřbitova na kvalitu podzemních vod.

REALIZACE VRTANÉ
STUDNY VČETNĚ KOMPLETNÍHO
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

V obci Přímětice byla realizovaná vrtaná studna do hloubky 30 m. Na průzkumném vrtu byla realizována jednodenní čerpací zkouška, pomocí které byla určena vydatnost zdroje. Pro vrtanou studnu byl zpracován hydrogeologický posudek včetně dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

Kontakt

Jednatel: Mgr. Pavel Tripal
Adresa: Stanislavova 22, Znojmo 669 02

GEOLOGIE: Mgr. Pavel Tripal
Telefon: +420 737 590 026
E-mail: tripal@geologzn.cz

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
E-mail: semotam@geologzn.cz