7.10.2018

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Mezi vodní díla dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. spadají kopané i vrtané studny. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jsou studny stavby, na které je potřeba předložit patřičná povolení jejichž realizaci mohou provádět firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět svépomocí.

K povolení studny je potřeba podat Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavebního povolení ke studni. K žádosti je nutno předložit níže uvedené podklady: studny Znojmo , projekt na studnu 

 • souhlas stavebního úřadu kompetentního k vydání územního rozhodnutí;
 • situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí;
 • snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody;
 • hydrogeologický posudek s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí;
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě;
 • projektovou dokumentaci stavby;
 • plán kontrolních prohlídek stavby;
 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů;
 • doklady o jednání s účastníky řízení;
 • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení;
 • plnou moc žadatele pro jeho zástupce.

geolog znojmo